A Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Iskola 2019-2020. tanévi munkaterve

 

 • Bevezetés, helyzetelemzés

 

Iskolánk hivatalos fennállásának 22. tanévét kezdi el, ebben a tanévben.

Intézményünk 2019-2020. tanévre szóló munkatervét ebben a tanévben is a közoktatásra és szakképzésre vonatkozó jogszabályok, rendeletek figyelembe vételévei tervezi meg.

A feladatot nehezíti, hogy iskolánk speciális adottságait, a művészeti-zenei oktatást kell összeegyeztetni a fent említett dokumentumokkal. Ez nem könnyű, többek között ezért is kell részletezni az adott tanév feladatait, a végrehajtás ütemét, a határidőket, s meghatározni egy-egy feladat felelősét.

Az idei tanévet nehezíti, hogy ismét át kell dolgozni a tananyagot, mivel a képzésünk 3+1 évre módosul a 2020-2021-es tanévtől.

A Köznevelési és Szakképzési törvény módosítása – melynek lényege, hogy a középiskolában az eddigi 21 helyett 25 éves korig tanulhatnak a tanulók nappali tagozaton, illetve, hogy sikeres szakvizsga után ún. ráépülés szakon folytathatják tanulmányaikat – továbbra is kedvezően hat az intézményünkbe jelentkezők számára.

 

 • Tárgyi, személyi feltételek

 

Összesen 57 új tanuló nyert felvételt az első évfolyamra, 5 jelezte, hogy nem folytatja tanulmányait,1 fő pedig halasztást kért. Ráépülés szakra 23 főt vettünk fel. Összes tanulói létszámunk: 148.Ez a szám12-vel kevesebb, mint amivel az előző tanévet kezdtük.

 

 • A tanév főbb célkitűzései, feladatai

 

 •  A ráépülés osztályainak oktatása.
 • Továbbra is az a cél, hogy a gyakorlati oktatásra helyezzük a hangsúlyt, hogy diákjaink minél több időt tölthessenek a zenéléssel, és minél több szakmai tapasztalatot sajátíthassanak el. 
 • Továbbra is érvényben van az a változtatás, amelyik immár mindegyik tanszakunkat érinti, hogy egy diák több főtárgy tanártól tanulhasson, és minél többféle zenekari gyakorlaton vegyen részt. 
 • Célunk, hogy tanítás zavartalanul folyjék, s hogy a tanév végén diákjaink minél sikeresebben teljesítsenek, illetve végzőseink a szakmai vizsgákon a szokásos, kiváló színvonalon vizsgázzanak.

 

 • A 2019-2020. tanév feladatainak végrehajtása

 

Az iskolavezetés az előző évhez hasonlóan kibővítve folytatja munkáját. A vezetők személy szerinti feladatkörét az SZMSZ tartalmazza.

Egy fő jelentkezett Pedagógus Minősítésre, Pedagógus II. fokozat elérésére. Jelentkezését elfogadta az Oktatási Hivatal. Egy fő pedig ebben a tanévben minősül. Remélem sikeresen veszi az akadályt a kolléga. Ez az alkalom lesz iskolánkban az első minősítés. Remélem egyre több fogja követni a későbbiekben.

A Tanfelügyeleti látogatáskor kötelezően elkezdődött intézményünkben az önértékelés. Ez egy folyamatos feladat. Végrehajtása a Tanfelügyeleti látogatásra készített jegyzőkönyv szerint fog történni.

A továbbképzéseken való részvételt a továbbképzési terv szerint fogjuk ebben a tanévben is végezni.

Az idei évtől kötelezően az e-Kréta szerint vezetjük a naplókat. Mindenki konstruktív hozzáállására számítok.

Kérem, aki az e-Kréta továbbképzés elvégzését igazoló tanúsítványát még nem adat le, az tegye meg legkésőbb szeptember végéig.

Intézményi Tanács

A Köznevelésről szóló cxc. törvény rendelkezése alapján működtetjük az Intézményi Tanácsot. 

Tagjai: igazgató, ügyvezető igazgató, szakmai igazgatóhelyettesek, a Diákönkormányzat elnöke, a fenntartó MZTSZ képviselője. 

Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az I.T. véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a Házirend, a munkaterv elfogadása előtt. Összehívását bármelyik oldal kezdeményezheti, de a fent említett dokumentumok elfogadása előtt kötelező összehívni. 

Felelős: Dr. Gyimesi László fenntartó
Kovácsikné Falvay Edit igazgató

 

 • Az iskolavezetés legfontosabb feladatai

 

Tanulói nyilvántartások, tanulói létszámok, tanári óraszámok folyamatos vezetése, korrigálása ellenőrzése, fenntartónak adatszolgáltatás

Felelős: Póka Egon ügyvezető igazgató
Mantuano Orsolya iskolatitkár
Határidő: folyamatos

Tanulói csoportbeosztások, tantárgyfelosztás, órarend, terembeosztások elkészítése, módosítása

Felelős: Póka Egon ügyvezető igazgató
Timár Ákos Domonkos stúdiótechnika elmélet-gyakorlat
Határidő: szeptember 13.

Zenekari gyakorlatok tartalmi fejlesztésének irányítása, zenekari csoportok összeállítása, nyilvántartása, repertoárok egyeztetése

Felelős: Póka Egon ügyvezető igazgató
Szakmai igazgatóhelyettesek
Tanszakvezetők
Határidő: szeptember 13.

Az intézmény alapdokumentumainak, szakmai programjainak folyamatos figyelemmel kísérése, szükség szerint kiegészítése az SZMSZ felülvizsgálata, vizsgaszabályzat, a felvételi vizsgaszabályzat szükséges módosítása, a tanmenetek elkészítésének irányítása

Felelős: Dr. Gyimesi László fenntartó
Kovácsikné Falvay Edit igazgató
Tanszakvezetők
Határidő: folyamatos

Létszámok egyeztetése, létszám-, illetve változásjelentések elkészítése.

Határidő: augusztus 30. illetve havonta folyamatosan

Óralátogatás, tantárgy tanulása alóli kérvények elbírálása, engedélyek kiadása.

Felelős: Tanszakvezetők
Kovácsikné Falvay Edit igazgató
Határidő: szeptember 9., illetve február 14.

Tandíjfizetésre kötelezettek kimutatása, részletfizetésre benyújtott kérelmek elbírálása, tandíjak befizetésének nyilvántartása.

Felelős: Dr. Gyimesi László fenntartó
Póka Egon ügyvezető igazgató
Mantuano Orsolya iskolatitkár
Határidő: szeptember 13.

A beiskolázás, felvételi vizsgák rendjének meghatározása, bejelentése, felhívásának közzététele, nyílt napok szervezése

Felelős: Póka Egon ügyvezető igazgató
Mantuano Orsolya iskolatitkár
Határidő: a felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala 2019. november 11.

Félévi, év végi vizsgák szervezése, közreműködés a szakvizsgák szervezésében, lebonyolításában, vizsgatételek kidolgozása

Felelős: Póka Egon ügyvezető igazgató
Mantuano Orsolya iskolatitkár
Timár Ákos Domonkos stúdiótechnika elmélet-gyakorlat
Határidő: folyamatos

Szakvizsgák szervezeti és tartalmi előkészítése, a követelmények, tételek kidolgozása, illetve a szakvizsgák lebonyolítása

Felelős: Dr. Gyimesi László fenntartó
Kovácsikné Falvay Edit igazgató
Póka Egon ügyvezető igazgató
Mantuano Orsolya iskolatitkár
Fekete Krisztina vizsgabizottsági jegyző
Tanszakvezetők
Határidő: folyamatos
Jelentkezési határidő: január 13.

Iskolai közzétételi lista feladatának folyamatos ellátása, internet, hírportál frissítése, tájékoztató anyagok készítése 

A közzétételi lista kötelező adatai: 

 • – pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a tantárgyfelosztáshoz 
 • – az intézmény lemorzsolódási adatainak közlése 
 • – a szakképesítést szerzett tanulók pályakövetési eredményei 
 • – az iskolai tanév helyi rendje 
 • – az egyes évfolyamok tanulói létszáma hangszeres szakonként.
Felelős: Dr. Gyimesi László fenntartó
Kovácsikné Falvay Edit igazgató
Póka Egon ügyvezető igazgató
Határidő: folyamatos

Diákönkormányzat vezetőségének újjáválasztása, a szervezetek működésének folyamatos segítése és az együttműködés formájának és tartalmának meghatározása, diákgyűlések összehívása, rendezvények szervezése

Felelős: Tímár Domonkos
Határidő: szeptember 9. illetve folyamatos (munkaterv szerint)

Iskolai, tanszaki éves munkatervek, félévi, év végi értékelések, beszámolók készítése

Felelős: Kovácsikné Falvay Edit igazgató
Póka Egon ügyvezető igazgató
Szakmai igazgatóhelyettesek
Tanszakvezetők
Határidő: szeptember 20, január21, illetve június 12.

 

 • Ellenőrzési terv

 

 

Iskolánkban sikeresen zajlott le az előző tanévben a Tanfelügyeleti Ellenőrzés mind vezetői, mind intézményi szinten.

A jegyzőkönyvben rögzítettük, hogy elkezdjük az önértékeléseket a meghatározott terv szerint. Ezeknek a feladatoknak a határidőre aló elkészítése kötelező, a kijelölt kollégáknak. 

Tanügyi ellenőrzések

Havonta ellenőrizzük a tanári naplókat, a pedagógusok óraszámait, a tanulói mulasztásokat.

Az ellenőrzést végzi: Kovácsikné Falvay Edit igazgató
Mantuano Orsolya iskolatitkár
Határidő: folyamatos

 

 • Tanszaki (szakmai) munkaközösségek

 

Iskolánkban az alábbi tanszaki munkaközösségek működnek a tanévben:

 • Gitár: ifj. Tornóczky Ferenc, Maróthy Zoltán ig, helyettes
 • Basszusgitár: Ullmann Ottó
 • Dob: Solti János
 • Ének: Esze Jenő/ Baricz Gergely
 • Zongora: Esze Jenő
 • Fúvós: Csiszár Péter
 • Elmélet: Esze Jenő
 • Zenekari gyakorlat: Szakadáti Mátyás

 

 • A tanszakvezetők feladata

 

 • a tanszaki programok, követelmények egyeztetése
 • az értékelés, osztályozás egységes szemléletének kialakítása
 • a hangszeres, illetve tantárgyi kultúra fejlesztése, tapasztalatcserék, bemutatók
 • a szakvizsga követelmények, vizsgatételek karbantartása a szükséges korrekciók elvégzése
 • a félévi, év végi, valamint a felvételi vizsgák lebonyolítása a tanulmányi irodával egyeztetve
Felelős: Póka Egon ügyvezető igazgató
Tanszakvezetők
Határidő: folyamatos,
a tanszaki munkaterv beadása szeptember 21.

 

 • Tantestületi értekezletek

 

Tanévnyitó értekezlet: 2019. augusztus 30.

Félévi értekezlet: 2020. január 24.

Tanév végi tantestületi értekezlet: 2020. június 16. 

 

 • A tanév rendje 2019-2020.

 

Első tanítási nap: 2019. szeptember 2.

Utolsó tanítási nap: 2020. június 15.

Őszi szünet: 2019. október 24 -november 3.

Téli szünet: 2019. december 20 – január 3.

Tavaszi szünet: 2020. április 9 -április 14.

 

 • Félévi, év végi osztályozás, vizsgák rendje
 • Félév:

 

Elméleti tantárgyakból jegyek lezárása: 2020. január 17. 

Zenekari vizsga: 2020. január 20.

Hangszeres főtárgyak vizsgája: 2020. január 20-23.

Félév vége: 2020. január 24.

Félévi tanúsítványok kiosztása: 2020. február 01.

 

 • Tanév vége:

 

 1. és IV. évfolyam év végi jegyek beírása:                      2020. április 24.
 2. és IV. évfolyam utolsó tanítási napja: 2020. április 30.
 3. és IV. évfolyam részére elméleti záróvizsgák vége: 2020. április 30.
 4. és IV. évfolyam zenekari és főtárgy vizsgák: 2020. május 4-8.
  Írásbeli szakvizsga: 2020. május 11-12.
  Gyakorlati és szóbeli szakvizsga: 2020. június első, második hét (az eddigi tapasztalatok alapján)

I – III. évfolyam elméleti tárgyak év végi jegyek: 2020. május 25-ig

I – III. évfolyam zenekari és főtárgy vizsgák: 2020. május 25 -június 10.

Javító és pótló vizsgák: 2020. augusztus 24-25.

 

 • Rendezvények

 

 1. félévi diákgyűlés: 2019. szeptember 12.
 2. félévi diákgyűlés: 2020. február 6.

Gólyabál: 2019. október 18.

Karácsony: 2019. december 19.

Szalagavató: 2020. március 05.

Gála koncert: 2020. június 11.

Nyílt nap felvételizők részére: 2020. február 19-20.

 

 • Felvételi vizsgák, szakvizsgára, ráépülésre jelentkezés, beiratkozás

 

A 2019. évi szakvizsgára jelentkezés határideje: 2020. január 13.

Felvételi vizsgák időpontjai: 2020. március16-20.

Jelentkezési határidő: 2020. március 6.

Pótfelvételi vizsgák: 2020. augusztus 24-25.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 10.

Beiratkozás az I. évfolyamra: 2020. május eleje

Jelentkezés ráépülés évfolyamra: 2020. május 11.

Gólyatábor: 2020. július

A munkatervet a tantestület 2019. augusztus 30-án tartott értekezletén fogadta el.

Budapest, 2019. augusztus 30.