A Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Iskola 2019-2020. tanévi munkaterve

 

 • Bevezetés, helyzetelemzés

 

Iskolánk hivatalos fennállásának 22. tanévét kezdi el, ebben a tanévben.

Intézményünk 2019-2020. tanévre szóló munkatervét ebben a tanévben is a közoktatásra és szakképzésre vonatkozó jogszabályok, rendeletek figyelembe vételévei tervezi meg.

A feladatot nehezíti, hogy iskolánk speciális adottságait, a művészeti-zenei oktatást kell összeegyeztetni a fent említett dokumentumokkal. Ez nem könnyű, többek között ezért is kell részletezni az adott tanév feladatait, a végrehajtás ütemét, a határidőket, s meghatározni egy-egy feladat felelősét.

Az idei tanévet nehezíti, hogy ismét át kell dolgozni a tananyagot, mivel a képzésünk 3+1 évre módosul a 2020-2021-es tanévtől.

A Köznevelési és Szakképzési törvény módosítása – melynek lényege, hogy a középiskolában az eddigi 21 helyett 25 éves korig tanulhatnak a tanulók nappali tagozaton, illetve, hogy sikeres szakvizsga után ún. ráépülés szakon folytathatják tanulmányaikat – továbbra is kedvezően hat az intézményünkbe jelentkezők számára.

 

 • Tárgyi, személyi feltételek

 

Összesen 57 új tanuló nyert felvételt az első évfolyamra, 5 jelezte, hogy nem folytatja tanulmányait,1 fő pedig halasztást kért. Ráépülés szakra 23 főt vettünk fel. Összes tanulói létszámunk: 148.Ez a szám12-vel kevesebb, mint amivel az előző tanévet kezdtük.

 

 • A tanév főbb célkitűzései, feladatai

 

 •  A ráépülés osztályainak oktatása.
 • Továbbra is az a cél, hogy a gyakorlati oktatásra helyezzük a hangsúlyt, hogy diákjaink minél több időt tölthessenek a zenéléssel, és minél több szakmai tapasztalatot sajátíthassanak el. 
 • Továbbra is érvényben van az a változtatás, amelyik immár mindegyik tanszakunkat érinti, hogy egy diák több főtárgy tanártól tanulhasson, és minél többféle zenekari gyakorlaton vegyen részt. 
 • Célunk, hogy tanítás zavartalanul folyjék, s hogy a tanév végén diákjaink minél sikeresebben teljesítsenek, illetve végzőseink a szakmai vizsgákon a szokásos, kiváló színvonalon vizsgázzanak.

 

 • A 2019-2020. tanév feladatainak végrehajtása

 

Az iskolavezetés az előző évhez hasonlóan kibővítve folytatja munkáját. A vezetők személy szerinti feladatkörét az SZMSZ tartalmazza.

Egy fő jelentkezett Pedagógus Minősítésre, Pedagógus II. fokozat elérésére. Jelentkezését elfogadta az Oktatási Hivatal. Egy fő pedig ebben a tanévben minősül. Remélem sikeresen veszi az akadályt a kolléga. Ez az alkalom lesz iskolánkban az első minősítés. Remélem egyre több fogja követni a későbbiekben.

A Tanfelügyeleti látogatáskor kötelezően elkezdődött intézményünkben az önértékelés. Ez egy folyamatos feladat. Végrehajtása a Tanfelügyeleti látogatásra készített jegyzőkönyv szerint fog történni.

A továbbképzéseken való részvételt a továbbképzési terv szerint fogjuk ebben a tanévben is végezni.

Az idei évtől kötelezően az e-Kréta szerint vezetjük a naplókat. Mindenki konstruktív hozzáállására számítok.

Kérem, aki az e-Kréta továbbképzés elvégzését igazoló tanúsítványát még nem adat le, az tegye meg legkésőbb szeptember végéig.

Intézményi Tanács

A Köznevelésről szóló cxc. törvény rendelkezése alapján működtetjük az Intézményi Tanácsot. 

Tagjai: igazgató, ügyvezető igazgató, szakmai igazgatóhelyettesek, a Diákönkormányzat elnöke, a fenntartó MZTSZ képviselője. 

Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az I.T. véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a Házirend, a munkaterv elfogadása előtt. Összehívását bármelyik oldal kezdeményezheti, de a fent említett dokumentumok elfogadása előtt kötelező összehívni. 

Felelős: Dr. Gyimesi László fenntartó
Kovácsikné Falvay Edit igazgató

 

 • Az iskolavezetés legfontosabb feladatai

 

Tanulói nyilvántartások, tanulói létszámok, tanári óraszámok folyamatos vezetése, korrigálása ellenőrzése, fenntartónak adatszolgáltatás

Felelős: Póka Egon ügyvezető igazgató
Mantuano Orsolya iskolatitkár
Határidő: folyamatos

Tanulói csoportbeosztások, tantárgyfelosztás, órarend, terembeosztások elkészítése, módosítása

Felelős: Póka Egon ügyvezető igazgató
Timár Ákos Domonkos stúdiótechnika elmélet-gyakorlat
Határidő: szeptember 13.

Zenekari gyakorlatok tartalmi fejlesztésének irányítása, zenekari csoportok összeállítása, nyilvántartása, repertoárok egyeztetése

Felelős: Póka Egon ügyvezető igazgató
Szakmai igazgatóhelyettesek
Tanszakvezetők
Határidő: szeptember 13.

Az intézmény alapdokumentumainak, szakmai programjainak folyamatos figyelemmel kísérése, szükség szerint kiegészítése az SZMSZ felülvizsgálata, vizsgaszabályzat, a felvételi vizsgaszabályzat szükséges módosítása, a tanmenetek elkészítésének irányítása

Felelős: Dr. Gyimesi László fenntartó
Kovácsikné Falvay Edit igazgató
Tanszakvezetők
Határidő: folyamatos

Létszámok egyeztetése, létszám-, illetve változásjelentések elkészítése.

Határidő: augusztus 30. illetve havonta folyamatosan

Óralátogatás, tantárgy tanulása alóli kérvények elbírálása, engedélyek kiadása.

Felelős: Tanszakvezetők
Kovácsikné Falvay Edit igazgató
Határidő: szeptember 9., illetve február 14.

Tandíjfizetésre kötelezettek kimutatása, részletfizetésre benyújtott kérelmek elbírálása, tandíjak befizetésének nyilvántartása.

Felelős: Dr. Gyimesi László fenntartó
Póka Egon ügyvezető igazgató
Mantuano Orsolya iskolatitkár
Határidő: szeptember 13.

A beiskolázás, felvételi vizsgák rendjének meghatározása, bejelentése, felhívásának közzététele, nyílt napok szervezése

Felelős: Póka Egon ügyvezető igazgató
Mantuano Orsolya iskolatitkár
Határidő: a felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala 2019. november 11.

Félévi, év végi vizsgák szervezése, közreműködés a szakvizsgák szervezésében, lebonyolításában, vizsgatételek kidolgozása

Felelős: Póka Egon ügyvezető igazgató
Mantuano Orsolya iskolatitkár
Timár Ákos Domonkos stúdiótechnika elmélet-gyakorlat
Határidő: folyamatos

Szakvizsgák szervezeti és tartalmi előkészítése, a követelmények, tételek kidolgozása, illetve a szakvizsgák lebonyolítása

Felelős: Dr. Gyimesi László fenntartó
Kovácsikné Falvay Edit igazgató
Póka Egon ügyvezető igazgató
Mantuano Orsolya iskolatitkár
Fekete Krisztina vizsgabizottsági jegyző
Tanszakvezetők
Határidő: folyamatos
Jelentkezési határidő: január 13.

Iskolai közzétételi lista feladatának folyamatos ellátása, internet, hírportál frissítése, tájékoztató anyagok készítése 

A közzétételi lista kötelező adatai: 

 • – pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a tantárgyfelosztáshoz 
 • – az intézmény lemorzsolódási adatainak közlése 
 • – a szakképesítést szerzett tanulók pályakövetési eredményei 
 • – az iskolai tanév helyi rendje 
 • – az egyes évfolyamok tanulói létszáma hangszeres szakonként.
Felelős: Dr. Gyimesi László fenntartó
Kovácsikné Falvay Edit igazgató
Póka Egon ügyvezető igazgató
Határidő: folyamatos

Diákönkormányzat vezetőségének újjáválasztása, a szervezetek működésének folyamatos segítése és az együttműködés formájának és tartalmának meghatározása, diákgyűlések összehívása, rendezvények szervezése

Felelős: Tímár Domonkos
Határidő: szeptember 9. illetve folyamatos (munkaterv szerint)

Iskolai, tanszaki éves munkatervek, félévi, év végi értékelések, beszámolók készítése

Felelős: Kovácsikné Falvay Edit igazgató
Póka Egon ügyvezető igazgató
Szakmai igazgatóhelyettesek
Tanszakvezetők
Határidő: szeptember 20, január21, illetve június 12.

 

 • Ellenőrzési terv

 

 

Iskolánkban sikeresen zajlott le az előző tanévben a Tanfelügyeleti Ellenőrzés mind vezetői, mind intézményi szinten.

A jegyzőkönyvben rögzítettük, hogy elkezdjük az önértékeléseket a meghatározott terv szerint. Ezeknek a feladatoknak a határidőre aló elkészítése kötelező, a kijelölt kollégáknak. 

Tanügyi ellenőrzések

Havonta ellenőrizzük a tanári naplókat, a pedagógusok óraszámait, a tanulói mulasztásokat.

Az ellenőrzést végzi: Kovácsikné Falvay Edit igazgató
Mantuano Orsolya iskolatitkár
Határidő: folyamatos

 

 • Tanszaki (szakmai) munkaközösségek

 

Iskolánkban az alábbi tanszaki munkaközösségek működnek a tanévben:

 • Gitár: ifj. Tornóczky Ferenc, Maróthy Zoltán ig, helyettes
 • Basszusgitár: Ullmann Ottó
 • Dob: Solti János
 • Ének: Esze Jenő/ Baricz Gergely
 • Zongora: Esze Jenő
 • Fúvós: Csiszár Péter
 • Elmélet: Esze Jenő
 • Zenekari gyakorlat: Szakadáti Mátyás

 

 • A tanszakvezetők feladata

 

 • a tanszaki programok, követelmények egyeztetése
 • az értékelés, osztályozás egységes szemléletének kialakítása
 • a hangszeres, illetve tantárgyi kultúra fejlesztése, tapasztalatcserék, bemutatók
 • a szakvizsga követelmények, vizsgatételek karbantartása a szükséges korrekciók elvégzése
 • a félévi, év végi, valamint a felvételi vizsgák lebonyolítása a tanulmányi irodával egyeztetve
Felelős: Póka Egon ügyvezető igazgató
Tanszakvezetők
Határidő: folyamatos,
a tanszaki munkaterv beadása szeptember 21.

 

 • Tantestületi értekezletek

 

Tanévnyitó értekezlet: 2019. augusztus 30.

Félévi értekezlet: 2020. január 24.

Tanév végi tantestületi értekezlet: 2020. június 16. 

 

 • A tanév rendje 2019-2020.

 

Első tanítási nap: 2019. szeptember 2.

Utolsó tanítási nap: 2020. június 15.

Őszi szünet: 2019. október 24 -november 3.

Téli szünet: 2019. december 20 – január 3.

Tavaszi szünet: 2020. április 9 -április 14.

 

 • Félévi, év végi osztályozás, vizsgák rendje
 • Félév:

 

Elméleti tantárgyakból jegyek lezárása: 2020. január 17. 

Zenekari vizsga: 2020. január 20.

Hangszeres főtárgyak vizsgája: 2020. január 20-23.

Félév vége: 2020. január 24.

Félévi tanúsítványok kiosztása: 2020. február 01.

 

 • Tanév vége:

 

 1. és IV. évfolyam év végi jegyek beírása:                      2020. április 24.
 2. és IV. évfolyam utolsó tanítási napja: 2020. április 30.
 3. és IV. évfolyam részére elméleti záróvizsgák vége: 2020. április 30.
 4. és IV. évfolyam zenekari és főtárgy vizsgák: 2020. május 4-8.
  Írásbeli szakvizsga: 2020. május 11-12.
  Gyakorlati és szóbeli szakvizsga: 2020. június első, második hét (az eddigi tapasztalatok alapján)

I – III. évfolyam elméleti tárgyak év végi jegyek: 2020. május 25-ig

I – III. évfolyam zenekari és főtárgy vizsgák: 2020. május 25 -június 10.

Javító és pótló vizsgák: 2020. augusztus 24-25.

 

 • Rendezvények

 

 1. félévi diákgyűlés: 2019. szeptember 12.
 2. félévi diákgyűlés: 2020. február 6.

Gólyabál: 2019. október 18.

Karácsony: 2019. december 19.

Szalagavató: 2020. március 05.

Gála koncert: 2020. június 11.

Nyílt nap felvételizők részére: 2020. február 19-20.

 

 • Felvételi vizsgák, szakvizsgára, ráépülésre jelentkezés, beiratkozás

 

A 2019. évi szakvizsgára jelentkezés határideje: 2020. január 13.

Felvételi vizsgák időpontjai: 2020. március16-20.

Jelentkezési határidő: 2020. március 6.

Pótfelvételi vizsgák: 2020. augusztus 24-25.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 10.

Beiratkozás az I. évfolyamra: 2020. május eleje

Jelentkezés ráépülés évfolyamra: 2020. május 11.

Gólyatábor: 2020. július

A munkatervet a tantestület 2019. augusztus 30-án tartott értekezletén fogadta el.

Budapest, 2019. augusztus 30.

 

Kedves Érintettek,

a 2019/20-as tanév évnyitója szeptember 2-án lesz 10:00-tól.
A hivatalos évnyitó után lesz az első évfolyam zenekari beosztása, így kérünk Benneteket, hogy hangszert mindenképp hozzatok magatokkal!

Idén harmadik alkalommal jelent meg Kőbánya kerülete a kapolcsi Művészetek Völgye fesztiválon.
Kőbánya Udvara számos napközbeni programmal és minden este több élőzenés koncerttel várta a látogatókat.
A koncertek különlegessége, hogy minden fellépő zenekar a kerülethez kötődik, pontosabban a Kőbányai Zenei Stúdióhoz, így a 28 koncert között mindenki megtalálhatta a neki tetszőt!

Az Udvar kialakulásáról és idei eredményeiről az ötletgazda és művészeti vezető, Szakadáti-Póka Vanessával készített interjút az Orient Rádió, melyet itt tudnak meghallgatni.

Iskolánk nyári ügyeletet tart a következő napokon:

JÚNIUS 24. 9 – 12 h

JÚLIUS 08. 9 -12. h

JÚLIUS 22. 9 – 12 h

AUGUSZTUS 05. 9 -12 h

 

Évzáró Gálahangverseny 2019- június 13-án a Kőrösi Kulturális Központban.

Sok szeretettel várunk minden kedves hozzátartozót, érdeklődőt! Ezen az estén bemutatjuk, hogy mi készül az iskola falain belül, megmutatjuk, hogy milyen csodák vannak közöttünk és megköszönjük, hogy ők itt lehetnek, hogy támogatják és bíztatják őket.

A rendezvény látogatása ingyenes!

Időpont: 2019.06.13.
Kezdés: 18:00
Cím: 1105 Szent László tér 7.

Kedves Érdeklődők

Iintézményünkben a pótfelvételi vizsgákat a következő napokon tartjuk.

 

Augusztus 26: gitár, basszusgitár, zongora

Augusztus 27: ének, fúvós, dob

 

A vizsgák előtt háromnegyed 8-kor az irodában kell regisztrálni.

A felvételi az elméleti, írásbeli vizsgával kezdődik. Ezt követi a gyakorlati vizsga, amelyre tanszakonként, névsorban hívjuk be a felvételizőket. Az elméleti felvételiről fontos tudnivalókat a honlap ‘HASZNOS’ menüpontjában talál.

Kérjük, az elméleti vizsgára feltétlenül hozzon magával ceruzát és radírt!

A gyakorlati vizsgán kísérő zenekart, illetve zongorakísérőt biztosítunk. Kérjük, hogy a játszani kívánt dalról kottát hozzon magával!

Amennyiben saját kísérővel, zenekarral vagy zenei alappal kíván vizsgázni, ez irányú szándékát a vizsgabizottságnak jelezze. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiderült: a saját zenekar választása nem szerencsés, sok esetben ugyanis a tagok gyakorlatlansága rontott a felvételiző teljesítményén. Saját szerzeményekkel kérem, ne felvételizzen, mivel azok megítélése szubjektív.

Hangszert hozzon magával, dobfelszerelést, zongorát és erősítőt biztosítunk.

Amennyiben a vidéki vagy határon túli jelentkezők a közlekedés miatt nem tudnak ideérni reggel háromnegyed nyolcra, akkor kérjük, azt előre jelezzék a titkarsag@zenesuli.hu e-mail címen. Ha bármilyen kérdése lenne, keresse Mantuano Orsolya iskolatitkárt tanítási napokon 9.00 és 13.00 között, illetve írjon a fenti e-mail címre.

 

Mindemellett felhívom figyelmét nyári táborunkra, mely sok segítséget nyújt mindazoknak, akik részt kívánnak venni a pótfelvételi vizsgán. A táborról bővebb információkat honlapunkon, illetve a facebook oldalunkon

 

A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott rendezvénysorozat immár második éve ad bemutatkozási lehetőséget a fővárosi zeneiskoláknak és növendékeinek, ami egy igen hálás lehetőség az ötletgazda Kobuci Kert szervezőinek – ezúton is köszönet nekik az ötletért, a lehetőségért és a megvalósításért.

Az esős hétfői nap egy elképesztő estét tartogatott a közönség számára. A Kőbánya Sound hívónéven emlegetett események magukban hordozzák az igényességet és a könnyűzene iránti alapvető tiszteletet, de a május 13-i koncert olyan aprólékosan mutatta be, hogy mitől is működik ez a szakma és az iskola, amelyre már régóta szívből vágytunk.

A diákok már végzős, öreg rókának számítanak és legtöbbjük aktív zenész, elismeréseket halmozó hazai zenekarokban, csillogó szemekkel várták a koncert kezdetét. Más volt ez, mint a többi. Egy búcsúajándék a 4 év után, örömünnep, egy találkozás és köszönetnyilvánítás.
Jól felépített műsor, gondosan kidolgozott dalok, amiket érezhetően szeretnek közösen muzsikálni, egymásra való figyelem, profizmus. A közönség minőségi dalokat kapott, szívből.
S ezután jött a pillanat, amire érezhetően mind vártak, hiszen hiába a napi kapcsolat, egy színpadon állni, közösen előadni, kortalanná válni egy estére a legendákkal, akik miatt hangszert vettek a kézbe, akiket ők és szüleik rajongva hallgattak, nos az egy leírhatatlan pillanat.
Színpadra szólították Póka Egont, majd Tátrai Tibuszt és az est meglepetésvendégét Ferenczi Gyurit is. A kezdeti bizsergető hangulat elszabadult, extázis lett a színpadon és a közönség között egyaránt. A zene őszinte, tiszta szeretete, a tisztelet, az elfogadás – mindmind kristálytisztán mutatkozott meg abban, ahogy a különböző generációk együtt zenéltek. Kortalanná váltak, segítették egymást és önfeledten örültek a közös kincsnek, a lelkükből áramló muzsikának.

Varázslatos élmény kerekedett ezen a borongós májusi hétfőn, ami példásan mutatta be, hogy ez a hivatás és az iskola így tud együtt alkotni, megvalósítani és olyat adni, amire semmi más nem képes.

 

 

Kedves Érdeklődők,

az idei gólyatáborunkat Bodajkon rendezzük 2019 július 1-5-ig.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, az iskolába felvételt nyert tanulókat és a pótfelvételi iránt érdeklődőket is!
Jelentkezési határidő – június 10!
További információk, jelentkezési lap az iskola facebook oldalán az eseményben, illetve a honlapon a Hasznos/Tábori Információk menüpont alatt!

 

 

2019/20 tanévre felvételt nyert tanulók névsora:

 

DOB ÉNEK
Ádám Donát Domonkos Dominika
Dús Martin Forgács Anna
Erdélyi Domonkos Hernyák Kata
Hertelendi Anna Opitz Barbara Krisztina
Mészáros Kevin Papp Diána
Pavlíková Dominika
ZONGORA Seres Adél
Berki Artúr Tóth Kristóf Attila
Giber Tímea
Jerasz Viktória
Palojtay Zsófia
GITÁR
Breitner Péter Ábel
Garai László
Huff Zalán Bendegúz
Kispál Dávid
Tajti Emma
BASSZUSGITÁR
Faragó Zsolt
Kiss Christopher Nathan
Rostás Péter
Szegedi Dávid Máté
Usztics Dániel

Felvételi időpontok – 2019:

2019. MÁRCIUS 11. HÉTFŐ:             DOB, ZONGORA, FÚVÓS
2019. MÁRCIUS 13. SZERDA:           GITÁR, BASSZUSGITÁR
2019. MÁRCIUS 14. CSÜTÖRTÖK:   ÉNEK